Exempel på kompensationspolicyer

Ersättningspolicyer sträcker sig från grundläggande skiftdifferenser för anställda som arbetar utanför normala öppettider - till exempel svängskift eller kyrkogårdskift - till strategier som belönar anställda för hög prestanda som når organisationsmål. Dessutom övervakar arbetsgivarna regelbundet sina ersättningsprinciper för att säkerställa att de betalar anställda på ett rättvist sätt och så konkurrenskraftigt som möjligt jämfört med andra företag i branschen.

Anställdas incitament

Anställdas incitament är en del av vissa arbetsgivares ersättningspolicy. Incitament kan baseras på antal faktorer, såsom prestanda, försäljning eller andra standarder som företaget använder för att belöna anställda för att uppnå organisatoriska och karriärmål. Till exempel kan anställda vars försäljning överstiger företagets förväntningar vara berättigade till incitament om deras försäljningsprestanda uppfyller vissa riktlinjer. Riktlinjer Arbetsgivare som använder sig av försäljningsincitament inkluderar faktiska försäljningsuppgifter, upprepa kundförsäljning eller försäljning till kunder inom företagets tillväxtmarknader. Anställdas incitament beskrivs nästan alltid specifikt med hjälp av behörighetskriterier för att eliminera gråa områden om prestationsförväntningar.

Merit ökar

Prestationsbedömningsrekommendationer är en integrerad del av ersättningsprinciperna för meriter. Arbetsgivare kräver vanligtvis att chefer och chefer utför prestationsbedömningar för anställda som rapporterar till dem. Prestationsbedömningar använder arbetsbeskrivningar, prestandanormer och arbetsloggar för att avgöra om anställda uppfyller arbetsgivarens förväntningar när det gäller produktivitet och kvalitet i arbetet. Företag som använder meriter ökar för att belöna anställda lita på ledarskapsbetyg för att bestämma lön eller löneökningar, hänvisade till som meritökningar. Meritökningar har generellt vissa procentuella ökningar för anställda som uppnår vissa prestationsbetyg. Ett exempel på meritförhöjningsriktlinjer kan vara 5 procent och 8 procent ökar för anställda som möter respektive överträffar prestationsförväntningarna.

Betala för prestanda

En ersättningspolicy för löneförmåner liknar en vinstökning eftersom den bygger på anställdas prestation. Skillnaden mellan en meritförhöjning och en löneprestandepolicy är att löneförhöjningsökningar vanligen inte är begränsade till specifika procentsatser baserat på att uppnå ett visst betyg. Betalningsprinciper ökar medarbetarnas löner baserat på prestanda som fördjupar organisationens mål. En av egenskaperna hos en ersättningspolicy för löneförmåner är att cheferna har större latitud vid fastställandet av löneökningen. Till exempel kan en advokat som väcker en väsentlig verksamhet eller ett stort antal kunder till advokatbyrån vara berättigad till en ökning baserat på en ersättningspolicy för löneförmåner.

Årlig granskning

Personal personal eller ersättning och förmåner specialister bör årligen granska ersättningspolicyn för att säkerställa att företaget upprätthåller en konkurrensfördel. Ett exempel på att använda årliga recensioner för att stärka konkurrenskraftig ersättningspolicy sker när arbetsgivare påverkar lönejusteringar baserade på marknadspriser för anställda med kompetens och kvalifikationer i hög efterfrågan. Ett annat exempel är att justera löner och löner i enlighet med levnadskostnaderna. Genomgången av ersättningspolicyerna garanterar regelbundet att bolaget överensstämmer med federala bestämmelser om rättvis lön, minimilön och övertidsregler. Under årliga ersättningsbedömningar granskar vissa arbetsgivare sin policy avseende undantagen och icke-befriad status. US Department of Labor verkställer riktlinjerna för rättvisa arbetsmarknadslagar avseende undantagna och icke-undantagna arbetstagarklassifikationer och ger tekniskt stöd och vägledning till arbetsgivare som behöver hjälp på detta område.

Populära Inlägg