Några exempel på deltagande ledning och dess användningsområden

Deltagande ledning gör det möjligt för anställda att ta ansvar, ansvar och myndighet över arbete som utförs för ett företag. Denna ledarstrategi ger vanligtvis kvalificerade medarbetare och gör det möjligt för chefer att fokusera på strategisk planering medan underordnade hanterar den dagliga verksamheten. Effektiva ledare skapar ett tydligt uppdrag, vision och uppsättning mål före uppskjutande ledning till anställda. Ledningen kommunicerar de organisatoriska målen, beskriver vad som förväntas vad gäller resultat och uppmuntrar därmed medarbetarna att tänka kreativt för att lösa problem och ta reda på hur man förbättrar prestanda. Genom att fastställa prestationsmätningskriterier för lärande kan ledare använda sig av strategier för deltagande förvaltning till deras fördel.

Främja lärande och karriärutveckling

Med hjälp av strategier för delaktiga strategier uppmuntrar effektiva ledare sina medarbetare att identifiera prestationsbrister och sätta sin egen karriärväg med hjälp av företags resurser, inklusive formell utbildning, workshops och självstudier. Anställda använder utvärderingsverktyg för att identifiera sina styrkor och svagheter för att uppnå företagens mål. Därefter skapar de en utvecklingsplan och granskar den med cheferna. På så sätt kan arbetstagaren skapa skräddarsydda åtgärder för att förbättra sina färdigheter under det kommande året. Genom att bemyndiga arbetstagaren att bedöma sin egen kompetens och upprätta en plan leder ledaren arbetstagaren och ger en stödjande atmosfär för att utveckla de kunskaper som krävs för att uppnå företagets strategiska mål.

Öka medarbetarnas tillfredsställelse

När företag ser ut genom undersökningar av medarbetarnas tillfredsställelse att underordnade känner sig missnöjda och desillusionerade, använder effektiva ledare deltagande tekniker för att få organisationen tillbaka på rätt spår. Genom att driva fokusgrupper och personliga intervjuer får effektiva ledare inmatning från sina underordnade om organisationens verkliga tillstånd. Med hjälp av denna värdefulla feedback, anpassar dessa ledare sina strategiska mål.

Förbättrade processer

Effektiva ledare belönar anställda för innovativa idéer. Med hjälp av kvalitetshanteringstekniker som Lean Six Sigma identifierar chefer möjligheter att förbättra företagsprocesser som minskar produktfel, eliminerar avfall och ökar kundnöjdheten. Genom att involvera anställda som är närmast problemen, till exempel kundtjänstrepresentanter, samlar effektiva ledare data för att fastställa grundorsaken och lösa problem.

Värderande mångfald

I globala organisationer säkerställer effektiva ledare att lag fungerar bra tillsammans. Genom att köra verkstäder och teambyggnadsövningar uppmuntrar dessa ledare sina underordnade att lära sig om sina medarbetare, affärspartners och leverantörer. Genom att erkänna att efterföljande på en dynamisk marknad kräver expertis i att hantera olika kulturer, tull och traditioner, skapar effektiva ledare en samarbetsmiljö.

Populära Inlägg